Algemene Aankoopvoorwaarden – november 2023

Definities
- PUMPS & PROJECTS: De onderneming waarvoor materialen en/of diensten en/of werken worden aangeboden.
- Leverancier: degene die materiaal, zijn diensten of werken aanbiedt aan PUMPS & PROJECTS, elk van deze aanbiedingen van de Leverancier wordt ook gedefinieerd als werkzaamheden.
- Partij(en): De Leverancier en PUMPS & PROJECTS, gezamenlijk of afzonderlijk.
- Offerte: Een voorstel tot aangaan van een overeenkomst, welke o.a. omvat elke aanbieding, raming, begroting, plan of welkdanige andere rechtshandeling die PUMPS & PROJECTS ontvangt van de Leverancier.
- Overeenkomst/Order: elk Offerte van materialen en/of werken en of diensten door de Leverancier die door PUMPS & PROJECTS wordt aanvaard.

Artikel 1
Door het plaatsen van een Order door PUMPS & PROJECTS wordt de Leverancier uitdrukkelijk geacht onderworpen te zijn aan deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Offerte die PUMPS & PROJECTS ontvangt, alsook op alle overeenkomsten tussen PUMPS & PROJECTS en de Leverancier. Deze algemene voorwaarden beheersen eveneens elke precontractuele- of onderhandelingsfase tussen PUMPS & PROJECTS en de Leverancier.

Deze algemene voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing en zorgen voor de uitsluiting van alle andere voorwaarden. Elke van deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomst moet door PUMPS & PROJECTS naar behoren worden ondertekend.

Elke Offerte van de Leverancier is onherroepelijk. Alle door de Leverancier in het kader van een Offerte te maken kosten zijn voor rekening van de Leverancier.

Er is een contractueel herroepingsrecht van 15 (vijftien) werkdagen waarbij PUMPS & PROJECTS zijn aanvaarding kan herroepen zonder betaling van kosten of schadevergoeding en zonder opgave van redenen.

Een offerte dient steeds schriftelijk aanvaard te worden door PUMPS & PROJECTS. Ons personeel kan PUMPS & PROJECTS slechts definitief verbinden mits aanvaarding van de bevoegde persoon/personen die PUMPS & PROJECTS rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.

De Offerte is inclusief alle kosten, rechten en belastingen. Indien van toepassing, is de ontvangen Offerte ook inclusief vervoer, adequate verpakking, keuringen, beproevingen, certificaten en dergelijke. Indien later blijkt dat de Offerte van de Leverancier wijzigt (ongeacht welke omstandigheden hieraan de basis liggen), behoudt PUMPS & PROJECTS zich het recht voor aanvaarding van de Offerte in te trekken en de reeds gemaakte kosten vergoed te krijgen.

De Leverancier erkent rekening te hebben gehouden in zijn Offerte met alle gegevens en documentatie die PUMPS & PROJECTS hiervoor heeft overgemaakt. Daarnaast erkent de Leverancier dat hij, bij het uitbrengen van zijn Offerte, niet heeft gesteund op enige uitdrukkelijke of impliciete verklaring, waarborg of andere verzekering (behalve degenen die uitdrukkelijk en schriftelijk in de oorspronkelijke Offerte zijn opgenomen) gedaan door of namens PUMPS & PROJECTS vóór het aangaan van de Overeenkomst.

Artikel 2
Alle genoemde leverings- en uitvoeringstermijnen en/of data voor aanvang van de werkzaamheden dienen strikt te worden nageleefd en zijn essentieel.

Overschrijding van de termijn heeft gevolg dat de Leverancier een forfaitaire schadevergoeding van 5 % van de Offerte of van de jaarlijkse geschatte omzet van de werkzaamheden van de Leverancier verschuldigd is, en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling en onverminderd het recht van PUMPS & PROJECTS om de werkelijk geleden (in)directe schade op de Leverancier te verhalen. Extra kosten gemaakt door PUMPS & PROJECTS gemaakt als gevolg van o.a. wachttijden, overwerk, leveringstermijnverlenging zullen sowieso ook aan PUMPS & PROJECTS worden vergoed. Indien de vertraging van de Leverancier de relatie van PUMPS & PROJECTS met zijn klant vertroebelt of verstoort dan moet de Leverancier PUMPS & PROJECTS daarvoor integraal vrijwaren.

De Leverancier is gehouden PUMPS & PROJECTS tijdig en adequaat op de hoogte te houden van levertermijnen.

Artikel 3
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient materiaal geleverd te worden Delivery Duty Paid (DDP) in de magazijnen van PUMPS & PROJECTS.

Artikel 4
Tenzij anders overeengekomen dient de Leverancier de aan PUMPS & PROJECTS te leveren materialen vóór gebruik te controleren en te testen en alle onregelmatigheden vóór levering aan PUMPS & PROJECTS te melden.

PUMPS & PROJECTS is niet gehouden tot het verrichten van een kwaliteitscontrole van geleverd materiaal. De Leverancier kan het niet houden van een dergelijke controle nimmer ter geheel of gedeeltelijke afwering van enige vordering als verweer aan PUMPS & PROJECTS tegenwerpen.

PUMPS & PROJECTS is gerechtigd te allen tijde de te leveren materialen te (doen) inspecteren, (doen) keuren en/of (doen) beproeven ongeacht de plaats waar de materialen zich bevinden.

Artikel 5
Indien van toepassing, staat de Leverancier zelf in voor de bewaking van haar eigen werken en van die delen van de bouwplaats die zij in beslag nemen. Hij oefent zelf het toezicht uit op zijn werk en neemt alle voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van zijn personeel en van derden. Hij is hiervoor de enige verantwoordelijke.

Artikel 6
PUMPS & PROJECTS garandeert nooit een zeker volume aan de Leverancier.

Artikel 7
In geval van levering diensten/werken
De Leverancier garandeert zijn werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels van het vak.

De Leverancier verbindt zich ertoe om op volmaakte en volledige wijze diens toevertrouwde werken uit te voeren en dit met de vertrouwelijkheid, de ernst en de bekwaamheid die PUMPS & PROJECTS normaal gezien van een ervaren Leverancier met een behoorlijke specialiteit mag verwachten.

De Leverancier garandeert dat alle materialen gebruikt voor de werken en de herstellingswerken voldoen aan de wettelijke en deontologische eisen. In het geval dat deze niet van toepassing zijn, zal de Leverancier geen materialen gebruiken die minderwaardig zijn in kwaliteit aan deze die oorspronkelijk werden gebruikt in de installaties die worden hersteld. PUMPS & PROJECTS kan op ieder ogenblik iedere niet conforme uitvoering doen stopzetten, of de materialen weigeren die niet overeenstemmen met de voorgeschreven kwaliteit.

De werken moeten uitgevoerd worden met inachtne¬ming van de toelichtingen die door PUMPS & PROJECTS tijdens de uitvoering worden gegeven en dit wat betreft alle uitvoeringsdetails en alle verduidelijkingen van de plannen en de beschrijvende meetstaat van de werken zonder dat hierdoor een hiërarchische relatie tussen partijen ontstaat.

De Leverancier verbindt er zich toe, naarmate de werken vorderen, de door zijn personeel veroorzaakte verontreinigingen en achtergelaten afval zorgvuldig te doen verwijderen.

De Leverancier stelt voldoende competente mensen met een correcte opleiding ter beschikking van PUMPS & PROJECTS. De opleidingskosten van zijn personeel valt ten laste van de Leverancier.

De Leverancier garandeert aldus een perfecte uitvoering van de opdrachten en neemt de volledige verantwoordelijkheid over van PUMPS & PROJECTS, waarbij hij deze volkomen vrijwaart van alle vorderingen van welke aard dan ook.

De Leverancier verschaft aan PUMPS & PROJECTS een bankwaarborg van 10 % van de Offerte of 10 % van de geraamde jaaromzet van de Leverancier ten aanzien van PUMPS & PROJECTS en dit binnen de 3 weken na aanvaarding van de Offerte. Deze bankwaarborg vervalt 24 maanden na ingebruikname. Zolang deze waarborg niet verstrekt is, zal PUMPS & PROJECTS 10% op het gefactureerde bedrag inhouden op het ogenblik van betaling.

In geval van levering materialen

De Leverancier garandeert dat de materialen die worden geleverd vrij zijn van enige zekerheden en voorrechten, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot een rententierecht, een pand of een eigendomsvoorbehoud, en zal PUMPS & PROJECTS schadeloosstellen op eerste verzoek voor alle schade die voortvloeit uit een inbreuk op deze garantie.

De Leverancier staat ervoor in dat de materialen en daarbij behorende documentatie voldoen aan de overeengekomen specificaties, eigenschappen en eisen of, indien terzake niets is overeengekomen, aan de specificaties, eigenschappen en eisen die in het handelsverkeer aan deze zaken worden gesteld of althans gebruikelijk zijn. De Leverancier staat er ook voor in dat de zaken en daarbij behorende documentatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde wettelijke bepalingen en bepalingen van overheidswege.

De Leverancier staat er tevens voor in dat de zaken te allen tijde een goede en constante kwaliteit hebben en vrij zijn van constructie-, materiaal- en fabricagefouten.

Indien de materialen of de daarbij behorende documentatie tijdens gebruik, bij of na levering, door PUMPS & PROJECTS of door ter zake bevoegde autoriteit, geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd of op andere wijze wordt vastgesteld dat zij niet aan de daaraan te stellen specificaties, eigenschappen of eisen voldoen, zal de Leverancier, naar keuze van PUMPS & PROJECTS (i) de zaken tot genoegen van PUMPS & PROJECTS aanpassen teneinde alsnog aan de specificaties, eigenschappen of eisen te voldoen, (ii) het reeds betaalde restitueren en/of (iii) alsnog zaken en/of documentatie leveren die overeenstemmen met de daaraan te stellen specificaties, eigenschappen en eisen, onverminderd overige aan PUMPS & PROJECTS toekomende rechten.

PUMPS & PROJECTS is gerechtigd afgekeurde zaken en/of documentatie op kosten van de Leverancier terug te zenden dan wel voor rekening en risico van de Leverancier onder zich te houden. Indien de zaken en/of documentatie door PUMPS & PROJECTS worden opgeslagen, is de Leverancier gehouden deze binnen 2 (twee) dagen na daartoe door PUMPS & PROJECTS verzocht te zijn, bij PUMPS & PROJECTS af te halen, bij gebreke waarvan PUMPS & PROJECTS daarmee vrij kan handelen.

Artikel 8
Indien bij nazicht de hoeveelheden, de overeenstemming of de kwaliteit van de geleverde materialen of diensten of werken geen voldoening schenken, behouden wij ons het recht voor hetzij de geleverde materialen of de geleverde diensten/werken af te wijzen en zonder kosten ten onze laste hun vervanging te eisen, hetzij zonder meer de bestelling te annuleren en ons ambtshalve elders te bevoorraden hetzij op een derde beroep te doen tot het uitvoeren van de diensten/werken voor rekening en op kosten van de Leverancier.

PUMPS & PROJECTS kan, wanneer de Leverancier zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt, besluiten de betalingen op te schorten totdat het verzuim is hersteld, zonder enige vergoeding van welke aard dan ook voor de Leverancier. Contractueel overeengekomen uitvoeringstermijnen lopen verder gedurende de door PUMPS & PROJECTS vastgestelde opschorting en eventuele vertragingen als gevolg van de opschorting worden gecompenseerd ten gunste van PUMPS & PROJECTS. Bovendien is alle gevolgschade ten laste van de Leverancier (werkloosheid, bewaking van de plaats van uitvoering, ...). In casu heeft PUMPS & PROJECTS het recht om van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 5% van het bedrag van het Order of van de jaarlijkse geschatte omzet van de werkzaamheden van de Leverancier te vorderen, onverminderd de mogelijkheid om hier bovenop de werkelijk geleden schade te vorderen, met name voor zijn (in)directe schade (zoals o.a. gederfde winst).

Artikel 9
De Leverancier zal binnen de kortst mogelijke tijd, maar alleszins binnen de 3 (drie) werkdagen te rekenen vanaf de dag na het ogenblik dat PUMPS & PROJECTS een klacht gemeld heeft, alle diensten leveren, alle werken uitvoeren en/of alle materialen leveren welke nodig zijn teneinde de klacht te verhelpen dat zich voordoet aan de door de Leverancier geleverde diensten, werken of materialen. Indien de Leverancier nalaat het nodige te doen binnen de gestelde termijn, is PUMPS & PROJECTS gerechtigd de werken zelf (of door een andere derde) uit te (laten) voeren en/of de diensten en/of de werken en/of de materialen zelf (of door een derde) te (laten) leveren en/of te (laten) herstellen, op kosten en risico van de Leverancier.

Voor materialen (vb wisselstukken) zijn gedurende minimum 24 maanden vanaf hun ingebruikname gewaarborgd tegen alle materiaalgebreken, conceptie-, bouw-, werkings- en andere fouten. Alle kosten met betrekking tot o.a. het vervangen, het herstellen van de materialen tijdens deze garantietermijn zijn integraal ten laste van de Leverancier.

Deze garantiebepaling heeft ook betrekking op van derden betrokken materialen en/of leveringen of verleende diensten of verleende werken (zoals bijvoorbeeld onderaannemers van de Leverancier).

De garantietermijn voor geleverde diensten/werken bedraagt 24 maanden na ingebruikname. Indien bij ingebruikname opmerkingen zouden worden gemaakt, zal dit de gehele voorlopige oplevering opschorten en zal wanneer de gemaakte opmerkingen worden verholpen een nieuwe garantietermijn van 24 maanden beginnen lopen. Tijdens deze garantietermijn zal de Leverancier zowel alle zichtbare als verborgen gebreken herstellen binnen de 8 (acht) werkdagen vanaf de dag na het ogenblik dat PUMPS & PROJECTS kennis heeft gegeven van het gebrek. Indien de Leverancier nalaat het nodige te doen binnen de gestelde termijn, is PUMPS & PROJECTS gerechtigd de werken zelf (of door een andere derde) uit te (laten) voeren en/of de diensten en/of de werken en/of de materialen zelf (of door een derde) te (laten) leveren, op kosten en risico van de Leverancier. De ingebruikname heeft eveneens als gevolg dat de tienjarige aansprakelijkheid aanvangt.

Klachten ontslaan PUMPS & PROJECTS bovendien van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 10
De Leverancier is verplicht PUMPS & PROJECTS, en dit wat betreft de door hem uitgevoerde werken en/of geleverde materialen, te vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken die tegen deze laatste worden gericht in toepassing van onder andere artikelen 1792, 2270 en 1641 ev. van het BW.

De Leverancier alleen is aansprakelijk voor zijn werken, materialen en inrich¬tingen. Hij is verplicht PUMPS & PROJECTS te vrijwaren voor alle aanspraken en vorderin¬gen die door enige andere derde worden gericht aan PUMPS & PROJECTS en dit tot aan het einde van de garantietermijn van de door de Leverancier uitgevoerde ge¬geven werken of geleverde materialen.

De Leverancier is aansprakelijk voor zowel de zichtbare als verborgen gebreken van de door hem uitgevoerde werken en/of de door hem geleverde materialen.

In geval van toepassing, aanvaardt de Leverancier aanvaardt contractueel aansprakelijk te zijn voor de schade die het gevolg is overeenkomstig artikel 301.1, §1er van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

De Leverancier vrijwaart PUMPS & PROJECTS eveneens tegen elke vordering uitgaande van elke derde.

Artikel 11
Als een bouwverzekering wordt afgesloten door PUMPS & PROJECTS waardoor de werkzaamheden van de Leverancier ook verzekerd zijn, worden de kosten evenredig toegerekend aan de Leverancier.

Artikel 12
De prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief belasting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de prijs maandelijks gefactureerd op basis van maandelijks opgestelde meetstaten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd of de materialen worden geleverd tegen vaste en niet-herzienbare prijzen.

Artikel 13
De facturen zijn betaalbaar binnen 60 (zestig) dagen na uitgiftedatum.

Aanvaarding van een factuur dient steeds expliciet te gebeuren. Betaling van een factuur gebeurt steeds onder voorbehoud van al onze rechten en wordt niet gezien als een impliciete aanvaarding van de factuur.

Vooraleer een laattijdig betaalde factuur enige interesten of schadevergoedingen kan opbrengen, dient de Leverancier een schriftelijke ingebrekestelling te richten aan PUMPS & PROJECTS.

PUMPS & PROJECTS is gerechtigd om alle mogelijke directe en indirecte vorderingen die zij heeft ten opzichte van de Leverancier te verrekenen met de openstaande meetstaten of af te houden van de facturatie van de Leverancier. Alle bedragen verschuldigd door de Leverancier aan PUMPS & PROJECTS dienen te worden betaald zonder dat verschuldigde bedragen door PUMPS & PROJECTS kunnen worden gecompenseerd.

Betaling van de factuur impliceert in geen enkel opzicht afstand van enig recht ingevolge de Overeenkomst.

Artikel 14
In geval van annulering van het Order en/of verbreking van de Overeenkomst, is deze laatste enkel een betaling verschuldigd voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 15
In geval van een tekortkoming van een Partij heeft de andere Partij het recht om overgaan tot ontbinding van de Overeenkomst. De ene Partij stelt de andere Partij in kennis van de ontbinding van de Overeenkomst door een aangetekend schrijven te bezorgen aan de andere Partij met vermelding van de tekortkomingen waarvan zij beschuldigd wordt.

Elke inbreuk op deze overeenkomst o.m. het laattijdig leveren van materialen of het laattijdig aanvangen der werken of het niet met de vereiste spoed vorderen ervan, het niet naar behoren uitvoeren van de werken, het veroorzaken van een schadegeval, …. geeft PUMPS & PROJECTS het recht:
- een SLA op te leggen wegens tekortkoming;
- de overeenkomst - zonder tussenkomst van de rechter - te verbreken;
- de overeenkomst voort te zetten door zelf de werken uit te voeren op kosten van de Leverancier, of door een derde te laten uitvoeren op de kosten van de Leverancier, of de materialen te bestellen bij een derde op de kosten van de Leverancier.

In ieder geval zal de Leverancier verplicht zijn alle mogelijke directe- en indirecte kosten en schade ten gevolge van welke tekortkoming dan ook te vergoeden aan PUMPS & PROJECTS, die het recht zal hebben deze te verrekenen met de openstaande meetstaten en indien deze niet voldoende zijn, af te houden van de facturatie.

Artikel 16
De eigendomsoverdracht van de materialen en/of werken vindt plaats op de dag van ingebruikname.

De risico's verbonden aan de installaties die in het kader van de uitvoering van de Opdracht worden geïnstalleerd, zijn voor rekening van de Leverancier zolang deze niet in gebruik werden genomen.

Geenzins is de Leverancier gerechtigd de materialen, materialen of installaties zonder toestemming van PUMPS & PROJECTS te demonteren en terug te nemen.

Artikel 17
De Leverancier garandeert alle wettelijke, sociale, fiscale en handelsverplichtingen na te leven.

In geval van levering van materiaal, zullen de wettelijke Belgische en/of Europese normvereisten strikt nageleefd worden. Bij levering zal ons door de Leverancier een document overhandigd worden waarbij deze verklaart dat alle wettelijke vereisten, ook inzake veiligheid en hygiëne nageleefd zijn, evenals een Nederlandstalige handleiding, de instructies en documenten ivm werking, gebruikswijze, controle en onderhoud van het materiaal. Voor wat installaties, machines, tuigen en uitrustingen betreft, dienen ons bovendien de originelen van de diverse uitgevoerde keuringen te worden bezorgd, evenals een lijst met alle relevante nummers, gewichten enz…

In het geval dat er sociale en/of fiscale schulden ontstaan bij de Leverancier en artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 inzake de sociale zekerheid der arbeiders en in artikel 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 toepassing vindt, zal PUMPS & PROJECTS bij iedere aan de Leverancier verschuldigde betaling de inhoudingen doen die zijn bepaald in bovenstaande regelgeving.

De Leverancier moet de hoofdaannemer vrijwaren voor iedere vordering, die tegen PUMPS & PROJECTS wordt ingesteld omdat de Leverancier zijn sociale en fiscale verplichtingen niet naleeft. PUMPS & PROJECTS mag de tegen hem gevorderde bedragen onmiddellijk van de aan de Leverancier verschuldigde sommen afhouden. PUMPS & PROJECTS heeft het recht de overeenkomst om voormelde redenen ten laste van de Leverancier te verbreken.

De Leverancier zal eveneens alle overeenkomsten of andere documenten ondertekenen en naleven die vereist zijn voor PUMPS & PROJECTS om te voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De Leverancier verklaart en waarborgt dat (i) hij een vennootschap is die rechtsgeldig werd opgericht en geldig bestaat onder het recht van zijn land van oprichting en dat hij de volledige bevoegdheid, toelating en recht heeft om zijn activiteiten uit te oefenen en om de onderliggende rechtsverhouding aan te gaan, en (ii) dat enige levering van diensten en/of werken en/of materialen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn niet in strijdig is of zal zijn met enige wet, regelgeving, vonnis, instructie, toelating, overeenkomst of verplichting die op hem van toepassing is of met enige overeenkomst waarbij hij partij is.

Artikel 18
De Leverancier is niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van PUMPS & PROJECTS de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst door een derde te laten uitvoeren.

Artikel 19
Indien Partijen worden geconfronteerd met een onmogelijkheid om hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen en deze onmogelijkheid volledig en definitief is en niet aan een van de Partijen kan worden verweten, wordt de Overeenkomst van rechtswege in zijn geheel ontbonden. De Partijen komen overeen dat faillissement wordt beschouwd als een onmogelijkheid in de zin van dit lid.

In geval van faillissement zijn de door de Leverancier verrichte werkzaamheden of geleverde materialen onmiddellijke eigendom van PUMPS & PROJECTS zonder instemming van de Leverancier en/of de curator.

Indien de onmogelijkheid gedeeltelijk en definitief is, zonder aan een van de Partijen te kunnen worden toegerekend, is de ontbinding beperkt tot het getroffen gedeelte van het werk, voor zover de Overeenkomst, gelet op haar aard en omvang, naar de bedoeling van de Partijen deelbaar is.

Indien de onmogelijkheid slechts tijdelijk is en niet aan een van de Partijen kan worden toegerekend, wordt de uitvoering van het werk (of het gedeelte van het werk waarop de onmogelijkheid betrekking heeft) opgeschort. Eventueel contractueel overeengekomen uitvoeringstermijnen lopen tijdens deze opschorting en vertragingen als gevolg van de opschorting worden gecompenseerd ten gunste van PUMPS & PROJECTS. Bovendien draagt de Leverancier alle gevolgschade van de schorsing (werkloosheid, bewaking, enz.).

Artikel 20
Wanneer één van beide Partijen zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst niet meer nakomt, geldt het ‘Exceptio Non Adimpleti Contractus’-principe.

De Partij welke zijn verplichtingen niet nakomt, kan zich enkel beroepen op overmacht zoals in dit artikel omschreven.

Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorzienbare gebeurtenis buiten de wil van de Partijen die de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk of volledig onmogelijk maakt.

De partij welke zijn verplichtingen niet nakomt, kan die zich enkel beroepen op overmacht wanneer hij onmiddellijk (en dit uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen) na het optreden van het feit dat benoemd kan worden als overmacht schriftelijk aan PUMPS & PROJECTS. "Overmacht" betekent het voordoen van een gebeurtenis of omstandigheid die een partij verhindert of belemmert een of meer van haar contractuele verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, indien en voor zover de partij die door de belemmering wordt getroffen aantoont:
(a) dat de belemmering buiten haar redelijke controle ligt; en
(b) die bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet kon worden voorzien, en
(c) de gevolgen van de belemmering konden door de getroffen partij redelijkerwijs niet worden vermeden.

De partij dient in zijn kennisgeving wanneer er sprake is van overmacht afdoende motiveren dat er sprake is van overmacht en dat bovenstaande voorwaarden voldaan zijn.

Artikel 21
De Leverancier zal zich onthouden van het direct of indirect in dienst nemen of doen nemen van enige medewerker van PUMPS & PROJECTS, op straffe van een direct opeisbare schadevergoeding van (vijftigduizend) 50.000 euro per betrokken medewerker.

De Leverancier verbindt zich ertoe op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, te proberen een medewerker van PUMPS & PROJECTS te overtuigen of ertoe aan te zetten de onderneming waarvoor hij werkt te verlaten.

Deze verbintenissen zijn geldig gedurende de uitvoering van de Overeenkomst en voor een minimumperiode van twee jaar na het einde van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 22
In geval van levering van diensten verbindt de Leverancier er zich toe zich ervan te onthouden op eigen initiatief of op verzoek een prijsopgave of aanvullende voorstellen van welke aard ook aan de Klant voor welke PUMPS & PROJECTS beroep doet op de Leverancier te doen. Het is de Leverancier verboden rechtstreeks of onrechtstreeks contact op te nemen met de Klant tot na de beëindiging van deze overeenkomst zonder de geschreven toestemming van PUMPS & PROJECTS. Bij overtreding van deze verplichtingen is de Leverancier onmiddellijk een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan PUMPS & PROJECTS van 100.000 € per overtreding en dit van rechtswege zonder enige ingebrekestelling, en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van PUMPS & PROJECTS een hogere schade te bewijzen en te vorderen. Bovendien heeft PUMPS & PROJECTS het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder enig nadelig gevolg voor hem te verbreken, en dit zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn en zonder afbreuk te doen aan zijn rechten.

Artikel 23
In geval van levering van diensten verbindt de Leverancier er zich toe om gedurende de duurtijd van deze Overeenkomst, evenals gedurende een periode van twee (2) jaar na de beëindiging ervan:
- geen enkele activiteit uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, concurrerend zou zijn met de Activiteiten van PUMPS & PROJECTS, en dit op het grondgebied van België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, evenals alle andere landen waar de Vennootschap nu of in de toekomst enige activiteiten ontwikkelt;
- niet de hoedanigheid van aandeelhouder, bestuurder, werknemer, consultant of iedere gelijkaardige functie te verwerven binnen een onderneming die zulke Activiteiten ontwikkelt, en dit op het grondgebied van België, Frankrijk; Duitsland, Nederland evenals alle andere landen waar de Vennootschap nu of in de toekomst enige Activiteiten ontwikkelt.
“Activiteiten” van PUMPS & PROJECTS wordt als volgt gedefinieerd : alle activiteiten die de Vennootschap op datum van deze Overeenkomst aanbiedt, met name grondwerken, rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande leidingen, leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels en de aansluitingen op alle voorgaande werken, alle graafwerken en nivelleringswerken; wegenwerken, het bouwen, aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen, opritten in diverse materialen, gestuurde boringen alsook de activiteiten die de Vennootschap bijkomend aanvat, uitvoert, tijdens de duur van deze Overeenkomst en in het verlengde liggen van de huidige activiteiten.

De Leverancier maakt zich sterk dat diens aandeelhouders, aangestelden en zaakvoerders dezelfde verplichting zullen naleven.

Bij overtreding van één van deze verplichtingen zal de Leverancier een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan een forfaitair bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) onverminderd het recht van PUMPS & PROJECTS om een hogere schadevergoeding te vorderen en gebeurlijk alle maatregelen in rechte te treffen. Een dergelijke overtreding zal bovendien beschouwd worden als een zware fout die toelaat dat PUMPS & PROJECTS de Overeenkomst beëindigt zonder naleving van een opzegtermijn.

Artikel 24
De Leverancier verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke informatie aan derden bekend te maken, niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Offerte en uitsluitend aan haar werknemers, agenten, vertegenwoordigers en adviseurs, en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Offerte, de informatie bekend te maken, ongeacht de vorm waarin deze wordt gepresenteerd en de drager waarop deze wordt opgeslagen, waartoe zij toegang zullen hebben in het kader van de uitvoering van de verrichtingen onder de overeengekomen voorwaarden.

Vertrouwelijke Informatie betekent alle knowhow, handelsgeheimen, bedrijfsgeheimen, geheimen met betrekking tot persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden of andere vertrouwelijke informatie, ongeacht of het vertrouwelijke karakter ervan al dan niet uitdrukkelijk is aangegeven en (i) betrekking heeft op PUMPS & PROJECTS en haar activiteiten of (ii) waarvan de betrokken persoon kennis heeft uit hoofde van zijn relatie met PUMPS & PROJECTS en een aanverwante entiteit.

De Leverancier verbindt zich er tevens toe dat voornoemde werknemers, bedienden, vertegenwoordigers en adviseurs dezelfde geheimhoudingsplicht in acht zullen nemen.

Deze verbintenis is echter niet van toepassing op informatie die reeds openbaar is of dat zou worden anders dan als gevolg van een schending van deze verbintenis.

De vertrouwelijkheidsverbintenis gaat in op de datum van ontvangst van deze algemene voorwaarden en vervallen aan het einde van een periode van 5 jaar vanaf de ontvangst van deze algemene voorwaarden.

Bij overtreding van deze verplichting zal de Leverancier een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan een forfaitair bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) onverminderd het recht van PUMPS & PROJECTS om een hogere schadevergoeding te vorderen en gebeurlijk alle maatregelen in rechte te treffen. Een dergelijke overtreding zal bovendien beschouwd worden als een zware fout die toelaat dat PUMPS & PROJECTS de Overeenkomst beëindigt zonder naleving van een opzegtermijn.

Artikel 25
De Overeenkomst wordt exclusief beheerst door en dient geïnterpreteerd te worden naar Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement van de betrokken PUMPS & PROJECTS-entiteit zijn bevoegd om uitspraak te doen over eventuele geschillen.

Artikel 26
Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen, ontwerpen en speciale technieken blijven eigendom van PUMPS & PROJECTS en zijn beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de Leverancier mogen zij niet misbruikt worden, en dit noch door de Leverancier noch door derden voor welke de Leverancier zich garant stelt. De Leverancier is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en PUMPS & PROJECTS behoudt zich het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 10% van het bedrag van het Order of van de jaarlijkse geschatte omzet van de werkzaamheden van de Leverancier, en dit onverminderd het recht van PUMPS & PROJECTS om de werkelijk geleden schade te vorderen. Op eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Artikel 27
PUMPS & PROJECTS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die het van de Leverancier ontvangt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het Leveranciersbeheer en het beheer van zijn Offerte, het informatie- of boekhoudkundig beheer. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de Overeenkomst, de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verantwoordelijke voor de verwerking is de betrokken PUMPS & PROJECTS-entiteit waarmee de contractuele relatie is ontstaan (contactpunt: info@maestro-pumps.be). Deze persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan onderaannemers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden. De Leverancier is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan PUMPS & PROJECTS verstrekte persoonsgegevens en verbindt zich ertoe de gegevensbeschermingsverordening na te leven met betrekking tot de personen van wie hij de persoonsgegevens heeft doorgegeven, alsook met betrekking tot de persoonsgegevens die hij van PUMPS & PROJECTS en haar werknemers kan ontvangen. De Leverancier bevestigt dat hij correct is geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn recht van toegang, rectificatie, schrapping en verzet.

Artikel 28
De nalatigheid of vertraging van PUMPS & PROJECTS om een recht of een rechtsmiddel, voorzien door de Overeenkomst of door deze algemene voorwaarden of bij wet, uit te oefenen, maakt geen afstand van de desbetreffende recht of rechtsmiddel uit. Elke afstand van recht betreffende de niet-nakoming van de bepalingen van deze Overeenkomst dient, om geldig te zijn, schriftelijk te worden gedaan.

Artikel 29
Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden en/of de onderliggende rechtsverhouding nietig, onwettig of niet toepasbaar worden verklaard, laat deze nietigheid, onwettigheid of niet toepasbaarheid de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval trachten de Partijen onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling.

Artikel 30
De Leverancier mag zijn rechten/plichten onder deze voorwaarden en/of van de onderliggende rechtsverhouding niet overdragen (geheel of gedeeltelijk, door fusie, splitsing, inbreng of overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak of enige andere gelijkaardige vennootschapsrechtelijke herstructurering, hetzij naar Belgisch recht of naar enig ander recht, of anderszins) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PUMPS & PROJECTS. De Leverancier mag de uitvoering van zijn verbintenissen noch geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PUMPS & PROJECTS. Indien PUMPS & PROJECTS deze toestemming verleent, is de Leverancier in ieder geval volledig aansprakelijk voor de door deze derden gestelde handelingen en nalatigheden, ook wanneer zij met opzet of bedrog gehandeld hebben, en dit onverminderd de eventuele mogelijkheid van PUMPS & PROJECTS om zich tot deze derden te wenden.

Artikel 31
Indien de Leverancier betrokken is of is geweest bij een M&A activiteit (zijnde (i) de Leverancier fuseert met een derde partij, (ii) de Leverancier, zelf of met een verbonden vennootschap, verwerft rechtstreeks of onrechtstreeks controle over een derde partij of (iii) de controle over de Leverancier wordt rechtstreeks of onrechtstreeks verworven door een derde partij) dan zullen de bepalingen van deze voorwaarden en/of van de onderliggende rechtsverhouding niet op enigerlei wijze tot voordeel strekken van deze derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PUMPS & PROJECTS.

Artikel 32
De verhouding tussen partijen zal in geen geval worden beschouwd als een partnership, een joint venture of elke andere vereniging tussen de partijen, noch zal een partij worden beschouwd als uitvoeringsagent of de werknemer van de andere.

Artikel 33
PUMPS & PROJECTS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met handelspolitieke, economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe voorwaarden treden in werking de veertiende dag na de kennisgeving aan de Leverancier, tenzij de Leverancier zich hiertegen schriftelijk en gemotiveerd verzet binnen diezelfde veertien dagen. Wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gedane offertes en reeds gesloten overeenkomsten.

***

 

 

 

Blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!

Boeregemstraat 20
B9810 Nazareth

BTW BE0865070843

09 220 71 90
sales@pumpsandprojects.be