GDPR Beleid

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij in veel gevallen nood aan uw contactgegevens en eventuele andere relevante informatie.  Wij hechten als onderneming veel belang aan een correcte behandeling van deze gegevens en handelen conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “GDPR” of “AVG”).  Met deze privacyverklaring willen wij u hierover meer informatie geven.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking en de bescherming van uw gegevens?

  1. Verantwoordelijken voor verwerking:Maestro-Pumps bvba
   Kazerneweg 3/0003
   9770 Kruishoutem
   +32(0)9 220 71 90
   BE 0865.070.843
  2. Verantwoordelijken voor bescherming.Binnen bovengenoemde onderneming is elke medewerker zich bewust van het belang van de bescherming van en het voorzichtig omspringen met uw persoonsgegevens. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons steeds contacteren op het volgend mailadres: info@maestro-pumps.be

Waarom vragen wij persoonsgegevens op?

Als wij persoonsgegevens opvragen is dit steeds met een welbepaalde reden, een specifieke doelstelling. Wij gebruiken de gegevens enkel voor deze reden en niet voor andere redenen waarover u niet geïnformeerd werd en/of waarvoor u uw toestemming niet gegeven hebt. De redenen waarvoor wij de gegevens opvragen hangt in eerste instantie af van de vraag of wij een contractuele relatie met u hebben of niet:

   1. Er bestaat een contractuele en/of commerciële relatie met u of we zijn in gesprek om een relatie aan te gaan (klanten, prospecten, leveranciers, partners).  Wij vragen uw gegevens op om volgende redenen:
    • correcte uitvoering van ons contract: opvolgen van uw bestelling, levering van uw bestelling, opvolgen van een eventueel onderhoudscontract en in te plannen onderhoudsbezoeken of andere interventies, opmaak facturatie, opvolgen betaling, etc.
    • het onderhouden van onze commerciële relatie door u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van nieuwigheden of algemene informatie met betrekking tot het productengamma / diensten / faciliteiten (vb. terugroepacties, aankondiging sluitingen of verhuis, geplande werken, gewijzigde handleidingen,…).
    • klantondersteuning: opvolging van eventuele klachten over producten / diensten (incl. historiek)
    • ingeval wij u een commerciële garantie / waarborg toekennen op (één van) onze producten, voor het beheren van deze garantie.
    • Uitnodigingen voor events, beurzen, of gelijkaardige activiteiten, naar aanleiding waarvan wij ook deelnemerslijsten bijhouden voor een goede organisatie van deze activiteiten. U kunt zich steeds verzetten tegen deze vorm van communicatie.
   2. Er bestaat geen contractuele relatie met u, maar u toont interesse in onze producten / diensten:
    • Indien u een afspraak wenst te maken voor opvolging van deze afspraak.
    • Indien u een vraag stelt, telefonisch of via de website: om ons toe te laten deze vraag te beantwoorden.
    • Indien u gebruikt maakt van onze toepassingen om plannen te maken: om ons toe te laten uw project verder op te volgen met u.
    • Versturen van promoties in verband met bestaande producten en diensten of nieuwe producten en diensten, enkel nadat u hiervoor uw toestemming te kennen hebt gegeven. Deze toestemming is te allen tijde intrekbaar.

Welke persoonsgegevens vragen wij op / verwerken wij?

   • Naam en contactgegevens: voor – en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, beroepsactiviteit, werfadres en/of leveringsadres (indien van toepassing), identiteitsgegevens en/of foto.
   • Bankrekeningnummer (enkel in het kader van een contractuele relatie)
   • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal), dit enkel voor zover relevant voor de doelstelling (bijv. voor het goed onderhouden van onze commerciële relatie, het gericht uitnodigen voor events)
   • Interesses, dit enkel voor zover relevant voor de doelstelling (bijv. voor het goed onderhouden van onze commerciële relatie, het gericht uitnodigen voor events)
   • Gegevens met betrekking tot uw aankopen
   • Gegevens met betrekking tot gedane interventies, met in hoofdzaak het interventierapport.
   • Informatie bij het bezoeken van onze websites

Maestro-Pumps gaat niet over tot de verwerking van gevoelige gegevens zoals bedoeld in artikel 9 AVG. Indien dit uitzonderlijk, om specifieke redenen, alsnog zou plaatsvinden zal u expliciet geïnformeerd worden en zal uw toestemming steeds gevraagd worden.
Maestro-Pumps maakt geen gebruik van geautomatiseerde beslissingsprocessen.

Op basis van welke rechtsgrond verzamelen en gebruiken wij uw gegevens?

   1. Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst:
    heel wat gegevens verzamelen en gebruiken we om de overeenkomst met u correct uit te voeren (beheren van uw bestelling, levering, facturatie, klachtenbehandeling, etc…).Dit zijn dan ook gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. En waarvan de verschaffing een voorwaarde van het sluiten van de overeenkomst uitmaakt.
   2. Met uw expliciete toestemming dewelke steeds herroepbaar is:
    • versturen van nieuwsbrieven;
    • versturen van commerciële informatie andere dan deze die onder het ‘gerechtvaardigd belang’ ressorteren;

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U heeft steeds het recht op:

    • Inzage van, verbetering van of wissing van uw gegevens te vragen
    • Een beperking van de verwerking te vragen
    • Bezwaar te maken tegen de verwerking
    • De overdracht van uw gegevens aan te vragen.

Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u steeds het recht om de toestemming ten allen tijde in te trekken.

Indien u van oordeel bent dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kunt u uiteraard steeds contact opnemen met ons, en / of klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Bovenstaande rechten kunnen uitgeoefend worden door:

     • te mailen naar: info@maestro-pumps.be

Wij verzekeren u gevolg te geven aan uw aanvraag binnen de 5 werkdagen na contactname.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Wij houden uw gegevens bij zolang als nodig is voor de doelstelling.  De belangrijkste criteria op basis waarvan de tijdsduur bepaald wordt, is dus hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn om de producten / diensten te leveren en hoe lang deze nodig zijn voor onze bedrijfsvoering.

Waarborgen en beveiliging van de gegevens.

Maestro-Pumps springt uiterst zorgzaam om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en/of waarvoor zij verantwoordelijk is voor de verwerking. Bijgevolg treft zij alle technische en organisatorische maatregelen om de bescherming te verzekeren. Bij het voornemen van implementatie van nieuwe IT-architectuur en/of bedrijfsprocessen gaat zijn dan ook over tot een grondig impactanalyse van de aangekondigde maatregelen. Indien hieruit zou blijken dat het risico voor de gegevens te groot is dan zal Maestro-Pumps niet overgaan tot implementatie of de nodige beveiligingsmaatregelen treffen.

Indien Maestro-Pumps de verwerking uitbesteedt aan dienstverleners verbindt zij zich er toe om adequate en alomvattende verwerkingsovereenkomsten te sluiten, zodoende zij de bescherming kan garanderen.

Kazerneweg 3/0003
9770 Kruishoutem
+32(0)9 220 71 90
BE 0865.070.843
info@maestro-pumps.be