Algemene Verkoopvoorwaarden – november 2023

Definities
- PUMPS & PROJECTS: De onderneming die in dit geval een Offerte aanbiedt.
- Klant: De persoon (natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering zonder rechtspersoonlijkheid, bv. tijdelijke maatschap) die een Order plaatst bij PUMPS & PROJECTS.
- Partij(en): De Klant en PUMPS & PROJECTS, gezamenlijk of afzonderlijk.
- Offerte: Een voorstel tot aangaan van een overeenkomst, welke o.a. omvat: elke aanbieding, raming, begroting, plan of welkdanige andere rechtshandeling uitgaande van PUMPS & PROJECTS ten aanzien van de Klant.
- Overeenkomst: elke Offerte van werken of diensten door PUMPS & PROJECTS die door de Klant wordt aanvaard; aanvaarding van de Offerte wordt een "Order".
- Order: een zonder voorbehoud aanvaarde Offerte.

Artikel 1
Door het plaatsen van een Order bij PUMPS & PROJECTS wordt de Klant uitdrukkelijk geacht onderworpen te zijn aan deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke Offerte van PUMPS & PROJECTS, alsook op alle andere overeenkomsten tussen een opdrachtgever, een bouwheer of enige andere contractspartij en PUMPS & PROJECTS. Deze algemene voorwaarden beheersen eveneens elke precontractuele- of onderhandelingsfase tussen PUMPS & PROJECTS en een opdrachtgever, een bouwheer of enige derde partij.

Tenzij anders bepaald, is een door PUMPS & PROJECTS uitgebrachte Offerte 30 dagen geldig. Aanvaarding na de geldigheidsduur van de Offerte bindt PUMPS & PROJECTS niet. Er is geen contractueel herroepingsrecht.

De door PUMPS & PROJECTS uitgebrachte Offerte is afhankelijk van de ontvangst van de juiste gegevens van de Opdrachtgever die de basis vormen voor het opstellen van de Offerte. De Offerte is geldig voor uitvoering van het werk onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, zoals deze volgens de Belgische (arbeids)wetgeving zijn vastgesteld. Indien de opgegeven gegevens door de Klant veranderen, behoudt PUMPS & PROJECTS zich het recht voor haar Offerte aan te passen. Indien in de Offerte specificaties niet vermeld worden, wordt door Partijen overeengekomen dat hier geen rekening mee werd gehouden in de Offerte.

Deze algemene voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing en zorgen voor de uitsluiting van alle andere voorwaarden van eender welke partij. Elke van deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomst moet door PUMPS & PROJECTS naar behoren worden ondertekend.

Artikel 2
Tekeningen en gegevens afgebeeld in meegezonden brochures, catalogi, prospectussen zijn uitsluitend indicatief. De tekeningen en gegevens binden PUMPS & PROJECTS slechts voor zover de Overeenkomst haar gebondenheid daaraan uitdrukkelijk vermeldt.

Artikel 3
De Klant moet ervoor zorgen dat de vergunningen, goedkeuringen en voorwaarden voor de goede uitvoering van het bestelde werk aanwezig zijn. Hij dient onder meer te garanderen dat PUMPS & PROJECTS vrije toegang heeft tot de plaats van uitvoering. De Klant dient eveneens het terrein te bewaken, met inachtneming van alle veiligheidsvoorwaarden.

Indien de uitvoering van het werk wordt gehinderd ongeacht de oorzaak, worden alle directe en indirecte kosten (o.a. wachturen, verplaatsingskosten …) van PUMPS & PROJECTS vergoed door de Klant.

Indien het personeel van PUMPS & PROJECTS toestemming nodig heeft om de plaats van uitvoering te betreden, is het aan de Klant om de nodige stappen hiertoe te ondernemen.

PUMPS & PROJECTS veronderstelt dat alle gegevens in verband met veiligheid werden opgenomen in de aanvraag van de Klant. In geval van een Order, gaat PUMPS & PROJECTS ervan uit dat alle praktische aspecten zullen besproken worden in een startwerkvergadering en dit voor aanvang van de werken.

Artikel 4
Alle genoemde leverings- en uitvoeringstermijnen en/of data voor aanvang van het werk zijn steeds indicatief. Overschrijding van de termijn geeft geen aanleiding tot ontbinding van de Overeenkomst en/of een verschuldigde schadevergoeding aan de Klant. De Klant vrijwaart PUMPS & PROJECTS eveneens tegen elke vordering uitgaande van elke derde.

We benadrukken dat de levertermijnen van bepaalde materialen aanzienlijk oplopen. Wij zijn eveneens afhankelijk van de beschikbaarheid van deze materialen waardoor wij onmogelijk hiervoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Artikel 5
Het vervoer van besteld materiaal gebeurt steeds op risico van de Klant.

Indien voorzien is dat de levering op de werf gebeurt, is dit steeds op verzoek van de Klant. De Klant dient er in dit geval voor te zorgen dat de toegangswegen naar de werf berijdbaar zijn voor het vervoermiddel gebruikt voor de levering en dat de te leveren goederen zonder problemen ontladen kunnen worden.

PUMPS & PROJECTS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ev. schade aan de in-, op of uitrit van de Klant indien deze te wijten is aan de niet geschikte toestand ervan of indien ingevolge te smalle doorgangen.

Artikel 6
PUMPS & PROJECTS garandeert dat de werken worden uitgevoerd volgens de regels van het vak op basis van het door de Klant geplaatste Order.

PUMPS & PROJECTS kan de Klant adviseren, maar zonder enige resultaatsverbintenis om tot een succesvolle voltooiing te komen.

Artikel 7
PUMPS & PROJECTS is vrijgesteld van elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid (en dit incl. art. 3.101. §1 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek) met inbegrip van grove fout of grove fout van een persoon voor wie ze verantwoordelijk is. De Klant erkent dat de verplichting tot goede uitvoering van het Order en de toepassing van art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek niet wordt beperkt door deze clausule.

De aansprakelijkheid m.b.t. geleverde en gebruikte goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Artikel 8
Als meerwerk dan wel minderwerk worden beschouwd alle afwijkingen in kwantiteit of duurtijd ten opzichte van het oorspronkelijk overeengekomen werk of overeengekomen door PUMPS & PROJECTS en de Klant tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en al dan niet uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd. Afwijkingen opgelegd door overheidsinstanties zonder uitdrukkelijk protest van de Klant, worden gelijkgesteld met voornoemde meerwerken.

PUMPS & PROJECTS zal het meer/minderwerk apart factureren in overeenstemming met de in dit geval specifieke overeengekomen betalingsvoorwaarden. PUMPS & PROJECTS en de Klant zullen voor de aanvang van deze wijzigingen de prijs en/of tijdsconsequentie overeenkomen.

Artikel 9
Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op de datum waarop PUMPS & PROJECTS schriftelijk aan de Klant meldt het werk zoals overeengekomen te hebben uitgevoerd. Een eindfactuur wordt eveneens gezien als een schriftelijke notificatie van PUMPS & PROJECTS van het einde der werken. Het werk wordt onweerlegbaar geacht te zijn geaccepteerd op de meldingsdatum van het einde van het werk tenzij de Klant binnen 8 (acht) werkdagen na melding van het einde van het werk een schriftelijke opgave doet van een uitstaand werk, incompleet werk of te herstellen onderdeel van het werk. Indien de Klant binnen 8 (acht) werkdagen opgave doet van uitstaand werk, incompleet werk of te herstellen onderdeel van het werk, dan zal PUMPS & PROJECTS hieraan nuttig gevolg geven in de mate dat de gemaakte opmerkingen correct en gefundeerd zijn, waarna weer een datum van het einde der werken plaatsvindt zoals eerder omschreven.

Kleine onvolkomendheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de Offerte beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om het einde van het werk te weigeren.

Opmerkingen ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 10
De prijzen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief belasting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de prijs van het werk maandelijks gefactureerd op basis van maandelijks opgestelde meetstaten. Bij het plaatsen van het Order zal aan PUMPS & PROJECTS een voorschot van 30% van het Offertebedrag worden betaald.

Prijsherziening

Op elke factuur wordt een prijsherziening toegepast volgens de volgende formule:

p = P (0,40 (s/S) + 0,40 (i2021/I2021) +0,20)

p = herziene prijs

P = basisprijs

S = de waarde van het indexcijfer dat geldt in de maand die aan de Offerte voorafgaat. De waarden van S voor de bouw (CP 124) worden gepubliceerd op de website van de FOD ECONOMIE - https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/bouw/prijsherzieningsindexen )

s = de waarde van het indexcijfer dat geldt op de datum van de factuur.

I2021 = de waarde van de index die geldt in de maand vóór de Offerte.

i2021 = de waarde van de index die geldt op de datum van de factuur.

(https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/bouw/prijsherzieningsindexen)

De prijsherziening is van toepassing tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In dat geval zijn de prijzen van de aanbieding vast voor een periode van 2 maanden vanaf de Offerte. Na deze periode, kan PUMPS & PROJECTS zijn Offerte wijzigen.

De Partijen kunnen schriftelijk een andere formule overeenkomen met indexcijfers die specifiek zijn voor de aard van het werk en/of een andere frequentie vastleggen.

Indien na het overmaken van een Offerte één of meer kostprijsfactoren, zonder toedoen van PUMPS & PROJECTS, een verhoging zou ondergaan welke niet gedekt worden door bovenstaande prijsherzieningsformule (ook al was dit ten tijde van de Offerte te voorzien), dan zal PUMPS & PROJECTS gerechtigd zijn de aangeboden prijzen en tarieven hieraan aan te passen, middels eenvoudige kennisgeving van deze aanpassing aan de Klant. Deze bepaling is eveneens van toepassing na het tot stand komen van de Overeenkomst.

De partijen kunnen schriftelijk een andere formule overeenkomen met indexcijfers die specifiek zijn voor de aard van het werk en/of een andere frequentie vaststellen.

Artikel 11
De facturen zijn betaalbaar binnen 30 (dertig) dagen na uitgiftedatum.

In geval van niet-aanvaarding van de factuur moet deze binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst per aangetekend schrijven worden betwist. Het ontbreken van een naar behoren gemotiveerd bezwaar binnen deze termijn wordt beschouwd als een stilzwijgende en definitieve aanvaarding van de factuur.

In geval van niet-betaling van de factuur binnen de termijn zijn, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een achterstalligheidsrente en een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd door de Klant. De achterstalligheidsrente wordt maandelijks berekend tegen 1 (één) % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot de volledige betaling (elke begonnen maand wordt volledig meegerekend). De schadevergoedingsclausule bedraagt 12 (twaalf) % van de hoofdsom van de niet tijdig betaalde factuur en bedraagt minimum 500 euro.

In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van facturen zijn alle inningskosten, met inbegrip van de kosten van deurwaarders, gerechtskosten en advocatenkosten, ten laste van de Klant.

De Klant ziet af van elke prijsvermindering om welke reden dan ook. PUMPS & PROJECTS aanvaardt geen enkele inhouding op zijn facturen. Op elk ingehouden bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk een interest worden aangerekend tegen 1 (één) % per maand, te rekenen vanaf het moment van inhouding tot de volledige betaling van alle openstaande facturen van PUMPS & PROJECTS (elke begonnen maand wordt volledig meegerekend). Daarbovenop bedraagt de schadevergoedingsclausule 12 (twaalf) % van het ingehouden bedrag en wordt een administratieve kost van 200 euro per inhouding aangerekend.

Artikel 12
Zoals wettelijk bepaald kan PUMPS & PROJECTS, wanneer de Klant zijn verplichting tot betaling niet nakomt, besluiten het werk op te schorten totdat het verzuim is hersteld, zonder enige vergoeding van welke aard dan ook voor de Klant. Contractueel overeengekomen uitvoeringstermijnen lopen niet gedurende de door PUMPS & PROJECTS vastgestelde opschorting en eventuele vertragingen als gevolg van de opschorting worden niet gecompenseerd ten gunste van de Klant. Bovendien is alle gevolgschade van zowel de Klant als van PUMPS & PROJECTS ten laste van de Klant (werkloosheid, bewaking van de plaats van uitvoering, ...). In dit geval heeft PUMPS & PROJECTS het recht om voor deze gevolgschade van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 5% van het bedrag van het Order te vorderen, onverminderd de mogelijkheid om daarbovenop de werkelijk geleden schade te vorderen (bv. voor zijn (in)directe schade zoals o.a. gederfde winst).

Artikel 13
Indien de Offerte betrekking heeft op de herstelling van schade en/of werken inhoudt aan het werk die eerder werd uitgevoerd door een derde, kan PUMPS & PROJECTS niet aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen die zouden optreden. Op herstellingen of het werk van derden geeft PUMPS & PROJECTS geen garantie. Tevens is de 10-jarige aansprakelijkheid niet van toepassing. Deze werken dienen bovendien voorafgaandelijk betaald te worden. Zodra PUMPS & PROJECTS een bewijs van betaling heeft ontvangen, zal PUMPS & PROJECTS in samenspraak met de Klant het werk inplannen.

Artikel 14
In geval van annulering van het Order en/of verbreking van de Overeenkomst door de Klant, is deze laatste conform art. 1794 BW aan PUMPS & PROJECTS een betaling verschuldigd voor het reeds uitgevoerde werk, de reeds gemaakte kosten en een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale waarde van het Order en/of de Overeenkomst, en dit met een minimum van 1250 euro en onverminderd het recht van PUMPS & PROJECTS om het werkelijke bedrag dat PUMPS & PROJECTS aan het werk had kunnen verdienen te vorderen.

Artikel 15
In geval van een tekortkoming van een Partij heeft de andere Partij het recht om overgaan tot ontbinding van de Overeenkomst. De ene Partij stelt de andere Partij in kennis van de ontbinding van de Overeenkomst door een aangetekend schrijven te bezorgen aan de andere Partij met vermelding van de tekortkomingen waarvan zij beschuldigd wordt. Deze kennisgeving dient te geschieden binnen 30 (dertig) kalenderdagen na ingebrekestelling die bij aangetekend schrijven is toegezonden aan de Partij waartegen de inbreuken worden aangevoerd en die de aangeklaagde situatie niet binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de ingebrekestelling regulariseert of rechtvaardigt.

Het inroepen van een tekortkoming gebeurt op risico en voor rekening van de Partij die het initiatief neemt. Een schending van dit artikel geeft de andere Partij het recht de volledige vergoeding van de direct en indirecte schade, zowel materiële als immateriële, die zij hierdoor lijdt (incl. gederfde winst) op de andere Partij te verhalen.

Artikel 16
De eigendomsoverdracht van het werk vindt plaats op de dag van volledige betaling van de hoofdsom, belastingen en, in voorkomend geval, interesten en verschuldigde vergoedingen.

De risico's verbonden aan de installaties die in het kader van de uitvoering van de Opdracht worden geïnstalleerd, zijn voor rekening van de Klant naarmate de werken vorderen (op basis van de ondersteunende documenten die in tussentijd opgemaakt worden).

Na verwerking blijven de door PUMPS & PROJECTS geleverde materialen haar eigendom en is de Klant slechts bewaarnemer ervan tot volledige betaling. Na vergeefse ingebrekestelling wegens wanbetaling is PUMPS & PROJECTS gerechtigd de materialen, goederen of installaties zonder toestemming van de Klant te demonteren en terug te nemen. Dit recht vervalt en de eigendom wordt overgedragen zodra de Klant al zijn schulden in hoofdsom, interesten, verschuldigde vergoedingen en kosten heeft betaald.

Indien het door PUMPS & PROJECTS geïnstalleerde apparaat wordt beschouwd als een werk dat, omdat het van nature deel uitmaakt van het gebouw, een inherent onderdeel vormt, aanvaardt de Klant een beperking van zijn beschikkingsbevoegdheid over dit apparaat. D.w.z. dat hij het niet mag overdragen, verhuren of zelfs maar van de functionaliteit van het apparaat mag genieten tot de volledige betaling van de werken (in hoofdsom, interesten, veschuldigde vergoedingen en kosten). Indien de Klant niet van nature eigenaar is van de gebouwen, verbindt hij zich ertoe ervoor te zorgen dat de eigenaar door dezelfde beperking van zijn beschikkingsbevoegdheid wordt gebonden.

Artikel 17
De Klant is niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van PUMPS & PROJECTS de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zelf uit te voeren of door een derde te laten uitvoeren, zelfs niet in geval van urgentie of andere uitzonderlijke omstandigheden.

Artikel 18
Indien Partijen worden geconfronteerd met een onmogelijkheid om hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen en deze onmogelijkheid volledig en definitief is en niet aan een van de Partijen kan worden verweten, wordt de Overeenkomst van rechtswege in zijn geheel ontbonden. De Partijen komen overeen dat faillissement wordt beschouwd als een onmogelijkheid in de zin van dit lid.

In geval van faillissement zijn de door PUMPS & PROJECTS verrichte werken onmiddellijk opeisbaar en heeft PUMPS & PROJECTS het recht, zonder zich te hoeven informeren of verantwoorden, de materialen, goederen of installaties te demonteren en terug te nemen zonder instemming van de Klant en/of de curator.

Indien de onmogelijkheid gedeeltelijk en definitief is, zonder aan een van de Partijen te kunnen worden toegerekend, is de ontbinding beperkt tot het getroffen gedeelte van het werk, voor zover de Overeenkomst, gelet op haar aard en omvang, naar de bedoeling van de Partijen deelbaar is.

Indien de onmogelijkheid tot het nakomen va de verplichtingen slechts tijdelijk is en niet aan een van de Partijen kan worden toegerekend, wordt de uitvoering van het werk (of het gedeelte van het werk waarop de onmogelijkheid betrekking heeft) opgeschort. Eventueel contractueel overeengekomen uitvoeringstermijnen lopen tijdens deze opschorting niet en vertragingen als gevolg van de opschorting worden niet gecompenseerd ten gunste van de Klant. Bovendien draagt de Klant alle gevolgschade van de schorsing (werkloosheid, bewaking, enz.).

Overmachtsclausule

"Overmacht" betekent het voordoen van een gebeurtenis of omstandigheid die een Partij verhindert of belemmert een of meer van haar contractuele verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, indien en voor zover de Partij die door de belemmering wordt getroffen aantoont:

(a) dat de belemmering buiten haar redelijke controle ligt; en
(b) die bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet kon worden voorzien, en
(c) de gevolgen van de belemmering konden door de getroffen Partij redelijkerwijs niet worden vermeden.

De Partij die zich gegrond op deze Overmachtsclausule beroept, wordt ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen en van elke aansprakelijkheid tot schadevergoeding of enig ander contractueel rechtsmiddel wegens schending van de Overeenkomst.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt aangenomen dat de volgende gebeurtenissen (zonder limitatief te zijn) classificeren als overmacht en dus voldoen aan de voorwaarden a) en b) van lid 1 van deze overmachtsclausule. De getroffen Partij hoeft in dit geval alleen te bewijzen dat aan voorwaarde c) van lid 1 is voldaan:

(i) oorlog (zowel officieel verklaard als niet officieel verklaard), vijandelijkheden, invasie, daad van buitenlandse vijanden, uitgebreide militaire mobilisatie;
(ii) burgeroorlog, oproer, rebellie en revolutie, militaire of usurperende macht, opstand, daden van terrorisme, sabotage of piraterij;
(iii) monetaire en handelsbeperkingen, embargo's, sancties;
(iv) (al dan niet wettelijke) autoritaire handelingen, naleving van enige wet of overheidsbevel, onteigening, inbeslagneming van werken, vordering, nationalisatie;
v) plaag, epidemie, natuurramp of extreme natuurverschijnselen;
(vi) explosie, brand, vernietiging van apparatuur, langdurige uitval van vervoer, telecommunicatie, informatiesystemen of energie;
(vii) algemene arbeidsonrust zoals boycots, stakingen en uitsluitingen, stremmingen, bezetting van fabrieken en lokalen.

Hardship

De Partijen zijn verplicht hun verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, zelfs als gebeurtenissen de nakoming zwaarder maken dan redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment van Offerte.

Niettegenstaande paragraaf 1 van deze clausule, indien een Partij kan aantonen dat:

a) de verdere nakoming van haar contractuele verplichtingen onredelijk bezwarend is geworden ten gevolge van een gebeurtenis buiten haar redelijke controle en waarmee zij bij het sluiten van het contract redelijkerwijs geen rekening had moeten houden; en dat

b) zij de gebeurtenis of de gevolgen ervan redelijkerwijs niet had kunnen voorzien of voorkomen,

zijn de Partijen verplicht om binnen een redelijke termijn na de inroeping van deze clausule te onderhandelen over alternatieve contractvoorwaarden waarmee de gevolgen van de gebeurtenis redelijkerwijs kunnen worden opgevangen.

Artikel 19
De Klant zal zich onthouden van het direct of indirect in dienst nemen of doen nemen van enige medewerker van PUMPS & PROJECTS, op straffe van een direct opeisbare schadevergoeding van (vijftigduizend) 50.000 euro per betrokken medewerker.

De Klant verbindt zich ertoe op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, te proberen een medewerker van PUMPS & PROJECTS te overtuigen of ertoe aan te zetten de onderneming waarvoor hij werkt te verlaten, op straffe van een direct opeisbare schadevergoeding van (vijftigduizend) 50.000 euro per betrokken medewerker.

Deze verbintenissen zijn geldig gedurende de uitvoering van de Overeenkomst en voor een minimumperiode van twee jaar na het einde van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 20
De Klant verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke informatie aan derden bekend te maken, niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van het werk door PUMPS & PROJECTS en uitsluitend aan haar werknemers, agenten, vertegenwoordigers en adviseurs, en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken, de informatie bekend te maken, ongeacht de vorm waarin deze wordt gepresenteerd en de drager waarop deze wordt opgeslagen, waartoe zij toegang zullen hebben in het kader van de uitvoering van de verrichtingen onder de overeengekomen voorwaarden.

De Klant verbindt zich er tevens toe dat voornoemde werknemers, bedienden, vertegenwoordigers en adviseurs dezelfde geheimhoudingsplicht in acht zullen nemen.

Vertrouwelijke Informatie betekent alle knowhow, handelsgeheimen, bedrijfsgeheimen, geheimen met betrekking tot persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden of andere vertrouwelijke informatie, ongeacht of het vertrouwelijke karakter ervan al dan niet uitdrukkelijk is aangegeven en (i) betrekking heeft op PUMPS & PROJECTS en haar activiteiten of (ii) waarvan de betrokken persoon kennis heeft uit hoofde van zijn relatie met PUMPS & PROJECTS en een aanverwante entiteit.

Deze verbintenis is echter niet van toepassing op informatie die reeds openbaar is of dat zou worden anders dan als gevolg van een schending van deze verbintenis.

De vertrouwelijkheidsverbintenis gaat in op de datum van ontvangst van deze algemene voorwaarden en vervallen aan het einde van een periode van 5 jaar vanaf de ontvangst van deze algemene voorwaarden.

Bij overtreding van deze verplichting zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan een forfaitair bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) onverminderd het recht van PUMPS & PROJECTS om een hogere schadevergoeding te vorderen en gebeurlijk alle maatregelen in rechte te treffen. Een dergelijke overtreding zal bovendien beschouwd worden als een zware fout die toelaat dat PUMPS & PROJECTS de Overeenkomst beëindigt zonder naleving van een opzegtermijn.

Artikel 21
Deze Overeenkomst wordt exclusief beheerst door en dient geïnterpreteerd te worden naar Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement van de betrokken PUMPS & PROJECTS-entiteit zijn bevoegd om uitspraak te doen over eventuele geschillen.

Artikel 22
Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen, ontwerpen en speciale technieken blijven eigendom van PUMPS & PROJECTS en zijn beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de Klant mogen zij niet misbruikt worden, en dit noch door de Klant noch door derden voor welke de Klant zich garant stelt. De Klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en PUMPS & PROJECTS behoudt zich het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 10% van het bedrag van het Order, en dit onverminderd het recht van PUMPS & PROJECTS om de werkelijk geleden schade te vorderen. Op eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Artikel 23
PUMPS & PROJECTS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die het van de Klant ontvangt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het Klantenbeheer, het informatie- of boekhoudkundig beheer. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de Overeenkomst, de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verantwoordelijke voor de verwerking is de betrokken PUMPS & PROJECTS-entiteit waarmee de contractuele relatie is ontstaan (contactpunt: info@maestro-pumps.be). Deze persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan onderaannemers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan PUMPS & PROJECTS verstrekte persoonsgegevens en verbindt zich ertoe de gegevensbeschermingsverordening na te leven met betrekking tot de personen van wie hij de persoonsgegevens heeft doorgegeven, alsook met betrekking tot de persoonsgegevens die hij van PUMPS & PROJECTS en haar werknemers kan ontvangen. De Klant bevestigt dat hij correct is geïnformeerd over de verwerking van deze persoonsgegevens en over het recht van toegang, rectificatie, schrapping en verzet.

Artikel 24
De nalatigheid of vertraging van PUMPS & PROJECTS om een recht of een rechtsmiddel, voorzien door deze Overeenkomst of bij wet, uit te oefenen, maakt geen afstand van de desbetreffende recht of rechtsmiddel uit. Elke afstand van recht betreffende de niet-nakoming van de bepalingen van deze Overeenkomst dient, om geldig te zijn, schriftelijk te worden gedaan.

Artikel 25
Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden en/of de onderliggende rechtsverhouding nietig, onwettig of niet toepasbaar worden verklaard, laat deze nietigheid, onwettigheid of niet toepasbaarheid de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval trachten de Partijen onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling.

Artikel 26
De Klant mag zijn rechten/plichten onder deze voorwaarden en/of van de onderliggende rechtsverhouding niet overdragen (geheel of gedeeltelijk, door fusie, splitsing, inbreng of overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak of enige andere gelijkaardige vennootschapsrechtelijke herstructurering, hetzij naar Belgisch recht of naar enig ander recht, of anderszins) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PUMPS & PROJECTS. De Klant mag de uitvoering van zijn verbintenissen noch geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PUMPS & PROJECTS. Indien PUMPS & PROJECTS deze toestemming verleent, is de Klant in ieder geval volledig aansprakelijk voor de door deze derden gestelde handelingen en nalatigheden, ook wanneer zij met opzet of bedrag gehandeld hebben, en dit onverminderd de eventuele mogelijkheid van PUMPS & PROJECTS om zich tot deze derden te wenden.

Artikel 27
Indien de Klant betrokken is of is geweest bij een M&A activiteit (zijnde (i) de Leverancier fuseert met een derde partij, (ii) de Klant, zelf of met een verbonden vennootschap, verwerft rechtstreeks of onrechtstreeks controle over een derde partij of (iii) de controle over de Klant wordt rechtstreeks of onrechtstreeks verworven door een derde partij) dan zullen de bepalingen van deze voorwaarden en/of van de onderliggende rechtsverhouding niet op enigerlei wijze tot voordeel strekken van deze derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PUMPS & PROJECTS.

Artikel 28
De verhouding tussen partijen zal in geen geval worden beschouwd als een partnership, een joint venture of elke andere vereniging tussen de partijen, noch zal een partij worden beschouwd als uitvoeringsagent of de werknemer van de andere.

Artikel 29
PUMPS & PROJECTS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met handelspolitieke, economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe voorwaarden treden in werking de veertiende dag na de kennisgeving aan de Klant, tenzij de Klant zich hiertegen schriftelijk en gemotiveerd verzet binnen diezelfde veertien dagen. Wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gedane offertes en reeds gesloten overeenkomsten.

***

 

 

 

Blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!

Boeregemstraat 20
B9810 Nazareth

BTW BE0865070843

09 220 71 90
sales@pumpsandprojects.be